Na podlagi drugega odstavka 13. člena Pravilnika o delovanju mladinske sekcije zbor članov mladinske sekcije Društva za Združene narode za Slovenijo sprejema

PRAVILNIK O DELOVANJU MODEL UNITED NATIONS SLOVENIA CLUB

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pravilnik o delovanju Model United Nations Slovenia Club (v nadaljevanju Pravilnik) podrobneje ureja organiziranost in delovanje Model United Nations Slovenia Club (v nadaljevanju MUNSC) znotraj mladinske sekcije Društva za Združene narode za Slovenijo (v nadaljevanju društvo).

2. člen

(pravni status)

MUNSC ni samostojna pravna oseba in mora delovati v skladu s Statutom društva in Pravilnikom o delovanju mladinske sekcije društva.

MUNSC je integralni del mladinske sekcije društva.

3. člen

(ime in znak)

MUNSC pri svojem delovanju uporablja svoje ime, ime in znak mladinske sekcije ter ime in znak društva.

4. člen

(namen in cilji)

Namen in cilji MUNSC so usklajeni z namenom in cilji društva in njegove mladinske sekcije, pri čemer MUNSC izpostavlja naslednje cilje:

  • spodbujanje konstruktivnih debat na področjih mednarodne varnosti, človekovih pravic, družbenega in ekonomskega razvoja ter ostalih tematik s področja mednarodnih odnosov;
  • razumevanje strukture Združenih narodov, njihove multilateralne narave, pravil in postopkov ter priprave in sprejema njihovih pravnih dokumentov;
  • izboljšanje debaterskih, pogajalskih in retoričnih sposobnosti ter zmožnosti javnega nastopanja, lobiranja in organizacije, ki so potrebni v diplomatskih procesih;
  • izboljšanje kompetenc, izurjenosti in zaupanja v znanje angleškega jezika članov MUNSC;
  • spodbujanje skupinskega dela članov MUNSC.

5. člen

(dejavnosti)

MUNSC za doseganje svojih namenov in ciljev za svoje člane organizira redna srečanja, krajše simulacije Združenih narodov in ostale družabne dogodke. Aktivnosti MUNSC se tesno prepletajo z aktivnostmi mladinske sekcije društva in društva.

Dejavnosti MUNSC potekajo v angleškem jeziku.

II. ČLANSTVO

6. člen

Člani MUNSC so člani mladinske sekcije društva, ki se s pristopno izjavo odločijo za sodelovanje v aktivnostih MUNSC.

IV. ORGANIZIRANOST IN VODENJE

7. člen

(organiziranost in vodenje)

MUNSC sestavljajo njegovi člani in člani upravnega odbora MUNSC.

Upravni odbor MUNSC sestavljajo predsednik mladinske sekcije, predsednik MUNSC, podpredsednik MUNSC, glavni delegat (head delegate) in tajnik MUNSC. Predsednik mladinske sekcije vsako leto v juniju skliče skupščino članov MUNSC, na katerem se izvolijo člani upravnega odbora za naslednje študijsko leto. Za izvolitev člana upravnega odbora je potrebna relativna večina glasov prisotnih članov.

Delo MUNSC poteka po pooblastilu društva in v okviru pristojnosti mladinske sekcije, zato morajo biti aktivnosti MUNSC usklajene s predsednikom mladinske sekcije društva.

8. člen

(naloge članov upravnega odbora)

Upravni odbor pripravlja gradivo za delo MUNSC, koordinira njegove aktivnosti, skrbi za informiranje članov glede dela MUNSC in mladinske sekcije ter realizacijo začrtanih aktivnosti v dogovoru s predsednikom mladinske sekcije. Sestanke upravnega odbora sklicuje predsednik MUNSC v dogovoru z ostalimi člani upravnega odbora. Odločitve upravnega odbora so sprejete z navadno večino.

Naloge predsednika MUNSC so prevzemanje odgovornosti za delovanje MUNSC, postavljanje dolgoročnih ciljev in organizacijo vseh aktivnosti MUNSC.

Naloge podpredsednika MUNSC so, da pri izvajanju aktivnosti MUNSC in postavljanju dolgoročnih ciljev pomaga predsedniku društva ter pripravlja strategijo za rekrutacijo novih članov. V primeru odsotnosti predsednika MUNSC podpredsednik vrši njegove naloge.

Naloge glavnega delegata so usposabljanje članov ter skrb za njihovo individualno in skupinsko pripravo na simulacije v tujini.

Naloge tajnika MUNSC so izvedba rekrutacijskih aktivnosti, priprava razpisne dokumentacije ter skrb za efektivno komunikacijo s člani MUNSC.

Razmerje in delitev ostalih nalog med člani upravnega odbora in organizacijo dela določijo člani upravnega odbora, mora pa organizacija dela zagotavljati nadzorno vlogo predsednika mladinske sekcije, ki skrbi za delovanje MUNSC v okviru mladinske sekcije društva.

9. člen

(nadzor)

Poslovanje MUNSC je pod nadzorom mladinske sekcije. Uradno korespondenco in finančne odredbe poleg predsednika mladinske sekcije podpisuje tudi predsednik društva ali za to pooblaščen član izvršnega odbora društva

V. FINANCIRANJE

10. člen

Materialno in finančno poslovanje MUNSC poteka skladno s pravnimi akti društva in s sklepi zbora članov mladinske sekcije.

VI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

Pravilnik začne veljati, ko ga potrdi zbor članov mladinske sekcije.